תנאי שימוש

תודה שבחרת להשתמש באתר RLive

כללי

 1. אתר ואפליקציית RLive (להלן "השירות") מופעל על ידי נועם חלבי, ע.מ. 304808561, (להלן "בעל השירות").
 2. השירות הינו פלטפורמה מקוונת המאפשרת להאזין לתסכיתים ותחנות רדיו שונות, כמפורט באתר ו/או באפליקציה.
 3. השירות ניתן ללא כל תשלום וימשיך ויינתן ללא כל תשלום למעט ו/או עד לשינוי מדיניות זו על ידי בעל השירות.
 4. השימוש בשירות כפוף לאמור להלן בתקנון האתר (להלן "תנאי השימוש").
 5. מטעמי נוחות בלבד, הניסוח בתנאי שימוש אלו הוא בלשון זכר.
 6. השימוש בשירות מעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו.
  במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, הינך נדרש שלא לעשות כל שימוש נוסף בשירות.
 7. השימוש בשירות מותנה בכך שהנך תושב ישראל וגילך מעל גיל 18, ללא קשר לטריטוריה בה הינך צורך את השירות.
 8. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין בעל השירות לבין המשתמשים בשירות.
 9. בעל השירות שומר את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, על שינוי בתנאי השימוש תינתן הודעה מתאימה. כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם הכנסתו לתוקף על ידי בעל השירות.
 10. רק האמור בתנאי שימוש אלו יחייבו את בעל השירות. באם ישנה סתירה בין המצוין באתר ו/או באפליקצייה לבין האמור בתנאי השימוש יחול האמור בתנאי השימוש בלבד.
 11. על מדיניות הפרטיות של השירות תוכל ללמוד בעמוד הצהרת הפרטיות.
 12. בעל השירות רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר ו/או האפליקציה, התכנים המופיעים בהם, עלותם, מבצעים והטבות המפורסמים בהם ו/או כל שינוי אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
 13. מוסכם על המשתמש כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל השירות או מי מטעמו בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
 14. בעל השירות מעמיד למשתמשים את פלטפורמה להאזנה לתסכיתים ולתחנות רדיו שונות ולפיכך אינו אחראי בכל אופן שהוא למידע ולאיכות ו/או לטיב המידע המועבר מתחנות הרדיו השונות. בעל השירות אינו מנהל בעצמו, מציע לנהל או מספק שירותים הניתנים בדרך כלל על ידי תחנות רדיו.
 15. בעל השירות שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים מעת לעת, להתאים, להחליף, להשעות ו/או להסיר, ללא הודעה, כל מידע או שירות המצוי באתר ו/או באפליקציה אשר מהווה חלק מן השירות.
 16. כמו כן, בעל השירות שומר לעצמו את הזכות לשנות ולהציג את שמות התסכיתים ותחנות הרדיו השונות בהתאם לשמות המתארים את מהותם ולאו דווקא בשמן המקורי. יודגש, כי בתיאור המפורט של כל תחנה ו/או תסכית יצוין שמו המקורי.
 17. בעל השירות שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות השירות על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
 18. באפשרותך לסיים את השימוש בשירות בכל עת שתרצה, באמצעות סגירת האתר ו/או מחיקת האפליקציה.פרסומות
 19. בעל השירות עשוי להציב פרסומות של גורם שלישי במקומות שונים באתר. מקומות אלו עשויים להשתנות מעת לעת. כל הפרסומות המופיעות בשירות, מופיעות שם בתום לב על ידי בעל השירות, בהסתמך על הגורם המפרסם ובלא שנבדקו מראש.
 20. לא ייעשה שימוש באף פרט מידע אישי במהלך השימוש בפרסומות מטעם בעל השירות. אך מפרסם צד שלישי או שותף עסקי של בעל האתר יוכל לשתול "עוגייה / קוקית" (cookie) ייחודית בדפדפן שלך. עוגיה זו לא תאסוף אודותיך מידע אישי ולא תהיה מקושרת לכל מידע אישי אודותיך. במידה ותהיה מעוניין במידע נוסף בנוגע לנוהג זה ולהיות מודע לאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לאופן השימוש של בעל האתר במידע זה, אנא פנה למדיניות הפרטיות של השירות.
 21. בלחיצה על פרסומות, ייתכן ותועבר לאתר חיצוני. בעל השירות אינו אחראי ונעשה באתרים אלה, אינו אחראי לתנאי השימוש המחייבים באתרים אלה ו/או לכל רישיון שימוש נדרש באתרים אלה – על המשתמש חלה האחריות לוודא את תנאי השימוש והפרטיות בכל אחד מאתרים אלה.
 22. בעל השירות אינו ממליץ, מציע ו/או נוקט בכל פעולה אקטיבית אחרת בכל הנוגע לתכנים המוצעים בכל פרסומת של צד שלישי כלשהו המופיעה בשירות. ככל שהחוק מתיר, בעל השירות לא יהיה אחראי לתכני פרסומות כאמור ולא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם בקשר לפרסומות אלה.
 23. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלבעל השירות אין כל שליטה ו/או רצון לתמוך בתוכן פרסומי כזה או אחר המופיע בשירות.
 24. ככל ובעל השירות יציע למשתמשים לרכוש חשבונות מתקדמים בתשלום, הודעה מסודרת תועבר למשתמשים באמצעות האתר ו/או האפליקציה, אשר בין היתר, תכלול את מהות השירותים המוצעים ומחירם.התחייבויות המשתמש
 25. המשתמש מתחייב לעשות שימוש בשירות ו/או בתכנים המוצעים בשירות, בתום לב ולהימנע מפגיעה בכל גורם שלישי על ידי השימוש בשירות.
 26. המשתמש מתחייב שלא להשתמש או להתיר לאחר להשתמש בשירות:
  1. על מנת לגרום למטרד, אי נוחות או חרדה שלא לצורך;
  2. לשם מטרות אחרות מאלה שלשמן הן תוכננו או שהתכוונו שייעשה בהן שימוש;
  3. לצורך מטרה כלשהי הכוללת תרמית;
  4. לשם צרכים שאינם עומדים בקנה אחד עם הנוהגים המקובלים באינטרנט; או
  5. בכל אופן המיועד לעורר שנאה כנגד כל קבוצת מיעוט אתנית, דתית או אחרת או שמיועד בכל דרך אחרת להשפיע באופן פוגעני על כל אדם, קבוצה או ישות.
 27. השימושים הבאים אסורים באופן מפורש והינך מתחייב שלא לבצע (או להתיר לאחר לבצע):
  1. ניסיון להערים על מערכת האבטחה של האתר ו/או האפליקציה, לרבות גישה למידע שלא נועד עבורך, התחברות לשרת שאינך מורשה להיכנס אליו, או ניסוי של מערכת האבטחה של רשתות אחרות (כגון הרצת פתחות [port scan]).
  2. גישה או ביצוע פעולה באתר ו/או באפליקציה, אשר עלולה לגרום להטלת עומס רב, בלתי סביר ו/או בלתי פרופורציונאלי, על התשתית של השירות;
  3. ביצוע כל שיטה של ניטור רשתי, אשר יירט מידע אשר לא נועד עבורך;
  4. שימוש בשירות (בהגדרה הרחבה ביותר המתאפשרת בחוק) באופן אשר יגרום להפרת זכויותיו של כל גורם שלישי אחר, בין אם פרטיו הגיעו לידך דרך השירות ובין אם לאו.
 28. המשתמש אחראי לכך שהמכשירים בהם הוא עושה שימוש על מנת להנות מהשירות המוצע, הם מתאימים ומסוגלים לקבל את השירות, באיכות הנדרשת.פרטיות
 29. פרטיותך חשובה לנו! קרא את תנאי הפרטיות שלנו בהצהרת הפרטיות.
 30. הצהרת הפרטיות מכילה את אופי, היקף ומטרת השימושים הנעשים במידע הנאגר אודותך.
  במידה ואינך מסכים לאמור בהצהרת הפרטיות, הינך נדרש שלא לעשות כל שימוש נוסף בשירות
 31. בעל השירות עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים בשירות, על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן השימוש בשירות ("מידע על המשתמש"). בעל השירות לא יעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות בשירות ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי שימוש אלו ו/או במקרים בו התקבל צו שיפוטי המורה לבעל השירות למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה ו/או כל הליך אחר שיתקיים בין משתמש לבעל השירות.
 32. בעל השירות עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע הקיים בשירות, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. יחד עם זאת, בעל השירות אינו יכול להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעל השירות – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעל השירות. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעל השירות.
 33. בעל השירות אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל שלא באמצעותו אלא באמצעות צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אשר אינם בשליטת בעל השירות. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו גוף שלישי.קניין רוחני
 34. בעל השירות הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים בשירות כשלעצמו, להבדיל מהתכנים המשודרים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגראפי, המבנה, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ו/או באפליקציה ושם השירות.
 35. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או השירותים המופיעים בו, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל השירות.
 36. פרסומת המוצגת בשירות מטעם גורם שאינו בעל השירות הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.
 37. בעל השירות מעניק למשתמש, בהתאם לתנאי שימוש אלה, את הזכות לעשות שימוש בשירות המוצע, לשימושים לא מסחריים ובתחומי מדינת ישראל בלבד. כל שימוש אחר באתר ו/או באפליקציה אסורים בהחלט, ללא היתר בכתב מבעל השירות.
 38. למען הסר ספק, בעל השירות אוסר, במפורש, על כל העתקה של תכנים, שמירתם, שינויים ו/או שימוש בהם שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה.פנייה לבעל השירות
 39. בעל השירות יעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל ליקוי, טעות ו/או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר, לאחר שייוודע לו אודותיהם. יחד עם זאת, בעל השירות אינו ערב לכך כי השירות יהיו חפים מליקויים. במידה וישנו ליקוי בשירות, עליך לדווח על כך באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת [email protected] ולציין את מיקום הליקוי ומהותו.
 40. בעל השירות עושה מאמצים רבים על מנת שהמידע המוצג בשירות יהא נכון, מדויק ולא פוגעני. תקנון שימוש זה והאמור בו מיועדים אף הם למען מטרה זו.
 41. כל אדם הסבור כי זכותו נפגעה מכל מידע או תוכן המפורסם בשירות ו/או המפורסם בכל הקשר אחר הקשור באתר ו/או באפליקציה וכן, כל אדם הסבור כי כל מידע או כל תוכן שהתפרסם בשירות ו/או בכל הקשר אחר הקשור בשירות הינו שגוי ו/או לא מדויק ו/או לא שלם (להלן: "המידע הבעייתי"), יוכל לפנות אל בעל השירות ולהביא את העניין בפניו. פנייה בעניין מידע בעייתי תיעשה באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת [email protected] ותציין את המקום בו מצוי המידע הפוגע, את פירוט מהות הפגיעה וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר עם הפונה (להלן: "הודעה על מידע בעייתי").
 42. בעל השירות מתחייב לפעול ולטפל בכל הודעה על מידע בעייתי בהקדם האפשרי ובהתאם לחוקי מדינת ישראל. אולם, אין בכך כדי להבטיח כי לאחר בדיקת הנושא תתקבל בקשתו של שולח ההודעה על המידע הבעייתי.אחריות
 43. השימוש בשירות ניתן כמות שהוא (as is). בעל השירות מסיר כל הבטחה, המלצה, מצג או תמיכה כלשהי, בקשר לכל תוכן, מידע ו/או שירות כלשהו המוצעים על ידי השירות.
 44. בעל השירות אינו מתחייב כי הקישורים לתחנות נקיים מכל וירוס או רוגלה או כל תוכנה זדונית אשר הושמה וכבר נמצאת בקישורים המשמשים להעברת השירותים (כגון קישור לאתר של תחנת רדיו המיועד להעברת השידור). בעל השירות אינו מסוגל לבדוק ולוודא קיומם של אלה וכל שיכול בעל השירות לעשות הוא לוודא העברת המידע של התחנה המופיע בקישור. בעל השירות אינו אחראי לכל נזק שייגרם מכל נוזקה כאמור, הנמצאת בכתובת תחנת השידור. על המשתמש לדאוג לתוכנות מתאימות המיועדות לשמירה על המידע הקיים במערכות המחשב בהן הוא עושה שימוש על מנת להנות מהשירות המוצע, בין היתר על ידי שימוש בתוכנות אנטי וירוס וכיוצא באלה.
 45. בעצם הסכמתך להשתמש בשירות הנך מצהיר כי, באופן הרחב ביותר המותר בחוק, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל השירות בגין תכונות השימוש, המגבלות. השימוש, בתכנים המוצגים בשירות, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 46. כאמור לעיל, בעל השירות מציע גישה לתחנות רדיו שונות. בעל השירות לא יהיה אחראי לכל הפרה הנעשית על ידי תחנות אלה. בין היתר, הפרות של זכויות יוצרים, סימני מסחר, לשון הרע, פרטיות וכיוצא באלה. האחראים להפרות אלה הם בעלי התחנות ומנהליהן בלבד. בעל האתר לא יישא בכל תוצאה ו/או נזק בגין הפרות אלה.
 47. בעל השירות אינו מנהל, מקדם, משווק, מוכר ו/או מספק את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במי מהתסכיתים ומתחנות הרדיו אליהם תאזין ולפיכך אינו אחראי לאמור בהם. כמו כן, בעל השירות אינו אחראי לטיב המוצרים האמורים ו/או לשירותים האמורים, לרבות איכותם ו/או אספקתם ו/או כל נזק הנובע מהם ו/או הקשור בהם.
 48. לבעל השירות אין כל שליטה על השימוש הנעשה במידע שנאגר במערכת על ידי המשתמשים וכן, אין לו שליטה על האיכות ו/או התקינות ו/או הזמינות של השירות המוצע ו/או הניתן בפועל על ידי תחנות הרדיו השונות. בעל השירות בודק את תקינות הקישורים לתחנות קודם לפרסומם, אולם אינו אחראי לשינויים או לשיבושים בקישורים אלה. בעל השירות לא ישא בכל אחריות לתוכן המועבר על ידי התחנות האמורות ו/או לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מכך.
 49. לבעל השירות אין כל שליטה על קביעת השידורים על ידי תחנות הרדיו השונות המוצגות בשירות ועל השימוש בפועל אשר המשתמשים עושים בשירות. בעל השירות לא ישא בכל אחריות לאבדן מידע ו/או נתונים ו/או לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה משימוש בשירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בעל השירות לא ישא באחריות לנזק אשר ייגרם כתוצאה מתקלה באתר ו/או באפליקציה ו/או משימוש לא נכון ו/או רשלני באתר ו/או באפליקציה ו/או כתוצאה משילוב מערכות אחרות ביחד עם האתר ו/או האפליקציה על ידי המשתמש. כמו כן, בעל השירות לא ישא בכל אחריות לאבדן מידע ו/או לכל סוג של נזק אשר נגרמו כתוצאה מתקלה בשירות ו/או בגין כל אבדן ו/או נזק שנגרמו כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.
 50. בנוסף, בעל השירות לא ישא בכל אחריות בגין כל אבדן מידע ו/או נתונים המאוחסנים במערכת, ככל ואלה מאוחסנים.
 51. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם בתסכיתים ובתחנות רדיו המצויים ומשדרים על גבי רשת האינטרנט. האתר מציע אפשרות ביצוע חיתוכים ומיונים של תחנות ותכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות ("הסיווגים"). בעל השירות לא יהא אחראי לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.
 52. בעל השירות אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים המוצעים כחלק מהשירות (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים כפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים בשירות.
 53. כמו כן בעל השירות אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש, לרכושו, או לכל צד שלישי, בשל שימוש בשירות (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל שימוש לא נכון, שימוש לא חוקי ו/או כל ניסיון ו/או חדירה בלתי חוקית בפועל, בין אם לשרתי השירות ובין אם למכשיר בו עשה שימוש המשתמש על מנת לקבל את השירות וכן, לשיבוש השירות על ידי צדדים שלישיים.
 54. היה ובעל השירות ו/או מי מטעמו ניסו (או ינסו), מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על בעל השירות ו/או מי מטעמו.
 55. דבר בתנאי השימוש אלו לא יתפרש, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על בעל השירות ו/או על מי מטעמו בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע.
 56. בעל השירות יעשה מאמץ סביר כדי לאפשר גישה ללא הפרעה לשירות. עם זאת ייתכן והגישה לשירות תושהה, תוגבל או תיפסק בכל עת על מנת לאפשר תיקונים, תחזוקה או הכנסתם לשימוש של כלים או שירותים חדשים. בעל השירות לא ישא בכל אחריות להפרעות או לחוסר יכולת גישה לשירות. יחד עם זאת, בעל השירות יעשה כל מאמץ סביר כדי להשיב את הנגישות לשירות בהקדם האפשרי.
 57. באתר ו/או באפליקציה ייתכן ויופיעו קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט. בעל השירות לא יהיה אחראי לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים ולא ישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על כך. בעל השירות אינו מתחייב כי כל הקישורים יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
 58. השירות לא כולל את אספקתו של מחשב או של כל ציוד הכרחי אחר הנדרש לשם גישה לשירות. בעל השירות לא יהיה אחראי לכל עלויות הקשורות בטלפון, עלויות טלקומוניקציה ו/או לעלויות אחרות אשר ייתכן ויושתו על המשתמש.
 59. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בעל השירות לא יהיה אחראי לכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירות.
 60. בעל השירות לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמש. בכל מקרה, בעל השירות לא ישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו המלאה.
 61. היה ויקבע כי על אף האמור לעיל יקבע כי בעל השירות אחראי באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהוא לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף שיגרם ובכל מקרה, אחריותו הכוללת לא תעלה על שווי של 500 ₪.שיפוי
 62. המשתמש מתחייב לשפות את בעל השירות, מנהליו, עובדיו ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה על ידי צד שלישי, לרבות עלות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.דין ומקום שיפוט
 63. היה וייקבע על ידי בית משפט כי סעיף מסוים לא אכיף, יבוצעו בסעיף זה כל השינויים האפשריים בדין על מנת להפכו לאכיף.
 64. הדין החל על כל הפעולות באתר הוא הדין של מדינת ישראל בלבד ובכל מקרה של מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תהיה לבתי המשפט במחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
נגישות